Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.police.pl strony Urzędu Miejskiego w Policach

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Światosław Krywyj, adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914311814, można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności do Pani Kamili Zawadzkiej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Do budynku prowadzą dwa wejścia - główne bezpośrednio z poziomu terenu i boczne dostępne przez rampę. Przy wejściu głównym znajduje się kancelaria w której może zostać udzielona szczegółowa informacja o kierunku dojścia do wskazanego pomieszczenia urzędu bądź przekazana informacja do pracowników urzędu o konieczności podejścia do kancelarii w  celu obsłużenia  osoby  niepełnosprawnej  bądź  wskazania  właściwego wydziału i pomieszczenia w zależności od wnoszonej przez tę osobę sprawy. Jest także zapewniona możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.

Winda zapewniająca dostęp do wszystkich użytkowych kondygnacji znajduje się przy wejściu bocznym, a dostęp do niej nie jest ograniczony. Przy wejściach do budynku i w obrębie klatki schodowej umieszczone jest na poziomie posadzki oznakowanie barwne wypukłe ułatwiające orientację dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W windzie zainstalowany jest komunikator głosowy informujący o położeniu windy, a dla osób z niepełnosprawnością słuchu przystosowany jest wyświetlacz przy wejściu do windy i w jej kabinie.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w kancelarii Urzędu znajduje się przenośna pętla indukcyjna dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie po uprzednim zgłoszeniu.

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach - budynek przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police

W budynku ulokowana jest jedynie część wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach i nie ma odrębnej kancelarii lub biura podawczego, a wszystkie wnioski i sprawy kierowane do tych wydziałów, składane są w kancelarii budynku głównego Urzędu Miejskiego w Policach.

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne schodami zewnętrznymi i rampą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową; dla tych osób dostępny jest tylko korytarz wejściowy i pomieszczenia na parterze.

Przed budynkiem wyznaczone jest stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie po uprzednim zgłoszeniu.

 

Urząd Stanu Cywilnego - budynek przy Placu Bolesława Chrobrego 8 w Policach

W budynku ulokowany jest Urząd Stanu Cywilnego w Policach na parterze i piętrze budynku -
kancelaria / biuro podawcze urzędu usytuowane jest na piętrze.

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne schodami zewnętrznymi i rampą dostosowaną
dla osób z niepełnosprawnością ruchową; dla tych osób dostępny jest tylko korytarz
wejściowy i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem. Jest także zapewniona możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.

W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie po uprzednim zgłoszeniu.