Rozbudowa przedszkoli to przedsięwzięcia wprowadzone do budżetu w trybie pilnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. W połowie 2016 roku wprowadzono do budżetu Gminy Police wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oby przedszkoli. Mimo napiętego terminu do końca 2016 roku opracowano obie dokumentacje projektowe i na początku 2017 roku Gmina Police otrzymała decyzje o pozwoleniu na budowę. Następnie wszczęto procedury postępowań o zamówienia publiczne na wybór wykonawców robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedszkola miały być przekazane do użytkowania na rok szkolny 2017/2018. Biorąc pod uwagę, iż część istniejąca przedszkoli będzie mogła być udostępniona wybranemu Wykonawcy dopiero od lipca 2017 roku, za optymalne terminy realizacyjne uznana została połowa października 2017 roku. Takie wymagane terminy wprowadzono do warunków przetargowych.

Wykonawca robót, którego oferty zostały uznane za najkorzystniejsze (brano pod uwagę cenę oferty, skrócenie terminu realizacji oraz gwarancję)  zobowiązał się do zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 16 września 2017 roku. Wykonawca skrócił terminy realizacji o jeden miesiąc w stosunku do terminów wymaganych przez Zamawiającego. Umowy na realizację robót budowlanych związanych z „Rozbudową i przebudową istniejącego Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach” oraz „Rozbudową i przebudową istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach” podpisane zostały na początku kwietnia 2017 roku.

Od początku realizacji robót budowlanych mając na uwadze napięte terminy realizacyjne i niezwykłą ważność przedmiotową obu inwestycji, zarówno Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego oraz bezpośrednio pracownicy Urzędu Miejskiego zwracali uwagę Wykonawcy na niewłaściwy nadzór nad realizacją robót, złą koordynację oraz niewystarczającą ilość pracowników na budowach wobec przyjętego terminu zakończenia. Na przełomie sierpnia i września 2017 roku Inwestor otrzymał informację o trudnościach i zaległościach finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców i dostawców. W trakcie postępowań o zamówienia publiczne dokonano sprawdzenia czy Wykonawca ma doświadczenie w tego rodzaju realizacji robót budowlanych, czy ma odpowiednie możliwości kadrowe, a przede wszystkim czy ma możliwości finansowe. Jednak Wykonawca po zakontraktowaniu umów z Gminą Police, wygrał jeszcze szereg zamówień (w tym z płatnościami po zakończeniu realizacji robót budowlanych) co mogło mieć wpływ na późniejsze trudności finansowe.  

W tym czasie do Gminy Police zaczęły wpływać zajęcia komornicze wierzytelności Wykonawcy oraz informacje o zaległościach wobec samych przedszkoli. Wykonawca podejmował działania dla zwiększenia wydajności i zmniejszenia powstających opóźnień. Były one jednak nieskuteczne.  W związku z powyższym, nie widząc perspektywy zakończenia realizacji robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w jakimkolwiek realnym terminie w dniu 14 grudnia 2017 roku Gmina Police przekazała Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu umów na realizację robót budowlanych na obu zadaniach inwestycyjnych z winy Wykonawcy. Decyzja o zerwaniu umów podyktowana była również faktem, iż każdy dzień zwłoki to kolejne kary naliczane Wykonawcy, który już znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Konsekwencją rozwiązania umów było oczywiście naliczanie Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wartości brutto zobowiązań. Kary te zostały potrącone bezpośrednio z należnych zobowiązań.

Od momentu przekazania oświadczenia o rozwiązaniu umowy do niemal połowy lutego 2018 roku prowadzona była inwentaryzacja robót w toku, mająca posłużyć do rozliczenia się za wykonane i odebrane roboty oraz wskazać zakres dla nowych wykonawców na dokończenie realizacji.

Na początku stycznia 2018 roku, biorąc pod uwagę trudność w pozyskaniu nowych wykonawców, którzy podjęliby się dokończenia zadania i przejęcia gwarancji zaproponowano dokończenie realizacji obu zadań inwestycyjnych gminnej spółce Trans-Net S.A. przy udziale dotychczasowych podwykonawców robót. Wszyscy zadeklarowali chęć dokończenia realizacji ze względu na znaczne zaawansowanie swoich prac. Niemal miesiąc trwały ustalenia zakresu oraz negocjacje ceny. 27 marca podpisana została umowa ze spółką Trans-Net S.A. na dokończenie realizacji robót związanych z przebudową i rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8. Prace powinny być zakończone jeszcze przed wakacjami. W ciągu najbliższych dni podpisana zostanie umowa na dokończenie przebudowy Przedszkola Publicznego nr 5.

Wśród proponowanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.04.2018 r. zmian w budżecie Gminy Police na 2018 rok zaproponowano zwiększenie środków finansowych na dokończenie realizacji przebudowy Przedszkola nr 5 i 8. W trakcie ustalania zakresów i cen ofertowych z nowym wykonawcą – spółką TRANS NET SA okazało się, że realne koszty dokończenia realizacji obu zadań inwestycyjnych będą wyższe. Część robót mogła zostać przez pierwotnego Wykonawcę źle oszacowana a część prac należy ponownie wykonać, ze względu na zniszczenia jakie powstały z jego winy szczególnie w częściach istniejących budynków  (m.in. zalane pomieszczenia, zniszczone ściany i urządzenia sanitarne).   

Biorąc pod uwagę, jakie niedogodności powstały w wyniku nieterminowego zakończenia realizacji obu zadań inwestycyjnych, Gmina Police chce choć w małym stopniu zadośćuczynić pracownikom przedszkoli, rodzicom dzieci a przede wszystkim samym dzieciom poprzez przebudowę części istniejących, w taki sposób, aby choć w małym stopniu dorównywały rozbudowanej części.

Należność, którą Gmina Police wyda na dokończenie przedmiotowych zadań inwestycyjnych będzie analizowana pod kątem, czy wydatkowanie jej nie wynika z winy i niedociągnięć dotychczasowego Wykonawcy robót. Gmina Police będzie dochodziła swoich roszczeń od dotychczasowego Wykonawcy na drodze sądowej.