Przedsięwzięcie składa się z trzech odrębnych  zadań inwestycyjnych:

  • Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym dla kierowców przy ulicy Wyszyńskiego w Policach - pozwolenie na budowę nr 228/2014,
  • Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach – budowa parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk postojowych dla rowerów, wydzielonych stanowisk dla pojazdów TAXI - pozwolenie na budowę nr 842/2015
  • Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Wyszyńskiego w Policach - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym art. 4. 1 pkt. 27).

Aktualne położenie pętli autobusowej nie pozwala na swobodny przepływ strumienia komunikacyjnego z uwagi na duży ruch pieszych. Przy ulicy Wyszyńskiego krzyżuje się lokalny, podmiejski transport publiczny z komunikacją samorządową i komercyjną wykonywany przez przedsiębiorstwa autobusowe i innych przewoźników wykonujących przewozy osobowe. Obecne usytuowanie przystanków, postoju Taxi i parkingów uniemożliwia swobodny przejazd pojazdów świadczących transport zbiorowy. Przystanek końcowy nie posiada bezpiecznej pętli umożliwiającej swobodne manewrowanie. Odczuwalny jest brak zintegrowania rożnych form transportu zbiorowego i indywidualnego. Pierwotnie zakładano wyłącznie przeniesienie pętli autobusowej z lokalizacji przy centrum Hosso. Ze względów bezpieczeństwa, dla poprawy płynności ruchu oraz możliwości swobodnego przesiadania w ramach różnych środków transportu projekt został rozbudowany i uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 2 mln złotych.  

Przebieg inwestycji

W I kwartale 2017 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z przedmiotowymi zadaniami  inwestycyjnymi, w wyniku którego podpisano umowę z Wykonawcą robót.

Zakładano wykonanie w pierwszej kolejności prac budowlanych związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych, wydzielonych stanowisk dla pojazdów TAXI oraz stanowiska postojowego dla rowerów, przeniesienie frontu robót w kierunku pętli autobusowej, a następnie zatok autobusowych. Wykonanie prac w tej kolejności podyktowane było względami komunikacyjnymi i technologicznymi , dowozem materiałów budowlanych, wywozem mas ziemnych nie nadających się do wbudowania, itp.

Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych na początku II kwartału 2017 roku. Dokumentacja projektowa, na podstawie której realizowane są roboty budowlane uwzględniała opracowanie badań geologicznych.  Badania geologiczne wykazały, że grunty zalegające w podłożu są słabej nośności. Sklasyfikowane zostały do grupy nośności G3 z uziarnieniem gruntu pylastego z domieszką gliny i gruntów nasypowych niekontrolowanych. Dokumentacja projektowa uwzględniała wzmocnienie słabego podłoża poprzez warstwę kruszywa stabilizowanego cementem.

W trakcie prac okazało się jednak, że przyjęte w dokumentacji projektowej wzmocnienie podłoża jest niewystarczające. W konsekwencji intensywnych opadów wstrzymano roboty budowlane ze względu na  nawodnienie gruntu. Istotne znaczenie ma również fakt, iż w rejonie przepływa potok wodny, który na skutek ciągłych opadów spowodował podniesienie poziomu wody gruntowej i miejscowe podtopienia terenów przyległych, w tym parkingu. Warunki spowodowały tworzenie się tzw. poduszki pływającej a to uniemożliwiło wprowadzanie sprzętu na teren budowy.

W konsekwencji należało podjąć dodatkowe działania w celu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego. Po konsultacji z geotechnikiem, przedstawiono rozwiązanie projektowe wzmocnienia słabego podłoża gruntowego przez zastosowanie tzw. drenu „francuskiego”, które okazało się zbyt kosztownym rozwiązaniem (ponad 900 000 zł) i nie uzyskało akceptacji. Opracowanie optymalnego rozwiązania, które spełniałoby warunki nośności i nie generowało tak dużych dodatkowych nakładów finansowych, zostało przedstawione przez Wykonawcę robót budowlanych w sierpniu 2017 roku. Gmina Police zaakceptowała alternatywne rozwiązanie, a szacowany koszt jego wprowadzenia wyniósł 400 000 zł.

Mając na uwadze trudności na zadaniu związanym z budową parkingu dla samochodów osobowych, wydzielonych stanowisk dla pojazdów TAXI oraz stanowisk postojowych dla rowerów, Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych na zadaniu związanym z budową pętli autobusowej i przebudową dwóch zatok autobusowych. Po wykonaniu dna koryta pod konstrukcję nawierzchni, Wykonawca zawiadomił Gminę Police o niemożliwości uzyskania w obu lokalizacjach stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego, wymaganego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Mając na uwadze, że obiekty te będą intensywnie eksploatowane przez ciężki tabor autobusowy i narażone będą na specyficzne obciążenia  podczas wieloletniej eksploatacji, po przeprowadzonych konsultacjach z Projektantem podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych warstw wzmacniających z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości odpowiednio 15 cm na pętli autobusowej i 25 cm na zatokach autobusowych. Podjęta decyzja o dodatkowym wzmocnieniu podłoża miała oczywiście konsekwencje finansowe poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na przedmiotowe przedsięwzięcie o około 250 000 zł. Na podjęcie takiej decyzji nie miały wpływu czynniki atmosferyczne.

Ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego, Gmina Police poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o trudnościach, które napotkała w trakcie realizacji robót i zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zakończenia realizacji projektu do końca czerwca 2018 roku. Przy ustaleniu terminu brano m.in. pod uwagę zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz fakt wcześniejszego zagwarantowania przez Gminę Police dodatkowych środków finansowych na zwiększony zakres robót. Po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa zasadności przesunięcia terminu  przystąpiono do negocjacji z Wykonawcą robót nt. dodatkowych nakładów inwestycyjnych na zwiększony zakres robót oraz terminu zakończenia realizacji do końca maja 2018 roku (pierwotny termin zakończenia: 30 listopada 2017). W związku z przesunięciem terminu realizacji część środków finansowych przewidziana na rok 2017 zostanie wydatkowana w roku 2018 po zakończeniu realizacji robót.