Dla Gminy Police kwalifikacja wojskowa trwać będzie od 26.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 mieści się w Szczecinie ul. Firlika 19. Budynek Gustaw Securitas

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. Kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
 4. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej przedstawiają:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 2. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy
 3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich
  12 miesięcy, jeśli mogłyby mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia
 4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 5. Dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się
  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA JEST OBOWIĄZKOWA

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach, w celu wyznaczenia innego terminu. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować skierowaniem wniosku do Sądu o nałożenie grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.    

Podstawa prawna:

 Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. (Dz. U. z 2017r. poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2254)

Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3.  pok.5;  tel. 91 431-18-04