Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

 1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31, tel. 91 3 126-624
 2. Stanowisko: główny księgowy.
 3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2017 r.
 5. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

2) znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5) dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

 1. Wymagania pożądane:

1) 3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,

2) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.

 1. Główne zadania:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,

3) sporządzanie dokumentacji rachunkowej,

4) przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,

5) archiwizowanie dokumentacji finansowej,

6) rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły ,

7) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,

8) analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,

9) wykonywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

10) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pra-cowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US.

11) ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12) przygotowywanie projektu planu finansowego szkoły,

13) kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,

14) nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez szkołę umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki ,

15) monitorowanie zgodności dokonywanych przez szkołę wydatków z ustawą o zamówieniach publicznych,

16) nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań zwią-zanych z rachunkowością,

17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachun-kowością.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

 1. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 22.12.2017 r.
  na adres: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31 , 72-004 Tanowo
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej Jerzego Noskiewicza w Tanowie”
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 1. Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

Jerzego Noskiewicza w Tanowie