Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017, poz. 2136) informuję, że

 1. Nazwa i adres organizatora

Gmina Police, w imieniu której działa Burmistrz Polic, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Burmistrz Polic jako organizator publicznego transportu zbiorowego zamierza dokonać bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Policach ul. Fabryczna 21, 72-010 Police.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

3.1 Pasażerski transport drogowy

3.2 Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Police. Umowa obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób

 • linią samorządową na trasie Police-Trzebież-Police,
 • linią działkową na trasie Police-Police Działki (Jasienica)
 • linią plażową na trasie Police-Trzebież-Police
 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Data zawarcia umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu przewidywana jest na dzień 01.01.2019 r.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenie:

 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Strona internetowa (police.pl),
 • Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego.