Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

I Opis stanowiska pracy

Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań w szczególności z zakresu:

1) przyjmowania, sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowania dokumentów;

2) dokonywania kontroli i analizy zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym jednostki;

3) dekretowania dowodów księgowych;

4) obsługi przelewów bankowych – bankowość elektroniczna;

5) prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji gospodarczych na kontach bilansowych i pozabilansowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Policach;

6) bieżącej analizy kont rozrachunkowych należności i zobowiązań;

7) uzgadniania sald pozycji bilansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;

8) współdziałania z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Police w sprawach finansowych;

9) kompletowania i archiwizowania dokumentów.

 

II Warunki pracy na stanowisku

Praca biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu, częste kontakty z instytucjami zewnętrznymi oraz jednostkami podległymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w maju 2024 r. nie przekroczył 6%.

 

III Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego (m.in.: dofinansowanie do studiów podyplomowych, możliwość uczestniczenia w szkoleniach),

3) benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (tzw. dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe,

4) dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz dzieci pracownika (tzw. wczasy pod gruszą),

5) pakiet socjalny: niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

6) możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

 

IV Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1) ukończone: wyższe studia zawodowe ekonomiczne lub uzupełniające studia magisterskie ekonomiczne lub podyplomowe studia ekonomiczne;

2) minimum 1 rok stażu pracy związanej z rachunkowością w przypadku stanowiska referent, 3 lata stażu pracy związanej z rachunkowością w przypadku stanowiska podinspektor, 5 lat stażu pracy związanej z rachunkowością w przypadku stanowiska inspektor;

3) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Office,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.

 

V Wymagania pożądane:

1) 1 rok w administracji publicznej,

2) doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości budżetowej,

3) kursy lub szkolenia w zakresie rachunkowości budżetowej,

4) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, klasyfikacji budżetowej, podatku VAT,

5) umiejętności: analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, komunikatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność.

 

VI Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych kontaktowych (e-mail i/lub numer telefonu),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),

4) wypełniony kwestionariusz osobowy (formularz - załącznik PDF),

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) w przypadku podania dobrowolnie przez kandydata danych osobowych niewymaganych ustawowo w procesie rekrutacji, wymaga oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie,

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku pod adresem:

Urząd Miejski w Policach

 1. Stefana Batorego 3,

72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor (księgowość budżetowa) w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

 

VII Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Polic 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 431 14 44.
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a) i c) RODO, art. 22¹ § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z późn.zm. ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 4 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

05.06.2024 r. Krystian Kowalewski

Burmistrz Polic

(Data i podpis Burmistrza Polic lub innej osoby upoważnionej)