w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) na wniosek Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

  • § 1. Uchyla się rozporządzenie nr 25/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5328 oraz poz. 5456).
  • § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru określonego w § 1 rozporządzenia, uchylanego w § 1 niniejszego rozporządzenia.
  • § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

I Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik