w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

par. 1.

Uchyla się rozporządzenie nr 17/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 4135).

par. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru określonego w § 1 rozporządzenia uchylanego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

par. 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski

Zbigniew Bogucki