zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) w związku z art. 5 ust. 1, lit. a (iii),

art. 9 ust. 1, art. 70 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 84 str. 1 z późn. zm.), art. 63 i 64 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 174, str. 64 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

  • par. 1.

W § 1 rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2023 r. poz. 2477 oraz poz. 4088) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powiat policki”;

2) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) gminę Miasto Szczecin z wyłączeniem części położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką

Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy”;

3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) w powiecie goleniowskim gminę Goleniów i gminę Stepnica”.

  • par. 2.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  • par. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu gryfińskiego, powiatu myśliborskiego, powiatu polickiego, powiatu pyrzyckiego, gminy Miasto Szczecin.

Wojewoda Zachodniopomorski

Zbigniew Bogucki