w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U.  z 2023 r., poz. 571) zarządzam, co następuje:

 • 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
  na realizację zadania publicznego w 2023 roku z zakresu ratownictwo wodne,
  w składzie:
 1. Katarzyna Szkaplewicz-Doba - przewodnicząca (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach),
 2. Katarzyna Kamińska – członek (Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).
 • 2. Regulamin prac komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ POLIC

 WŁADYSŁAW DIAKUN

                                                                                                         

 

Załącznik do zarządzenia
Nr  135/2023 Burmistrza Polic
z dnia 23 maja 2023 r.

Regulamin prac komisji konkursowej

 • 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert.
 • 2. 1. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie.
 1. Do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 • 3. Oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
 • 4. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza protokół, w którym dokonuje oceny ofert wraz z podaniem ilości przyznanych punktów oraz przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
 1. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic.
 • 5. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic
  w formie zarządzenia.
 1. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 6. W przypadku, gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania /spójnego z kosztorysem/ i harmonogramu planowanych działań.
 • 7. Obsługę administracyjną komisji prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich.