z dnia 5 września 2022 r.

uchylające rozporządzenie porządkowe Nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry

Działając na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, poz. 655, poz. 1504) zarządza się co następuje:

  • 1. Traci moc rozporządzenie porządkowe Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2022 r. poz. 3521, poz. 3522, poz. 3543, poz. 3589).
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski

Zbigniew Bogucki