Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 23.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 47/2022 znak: AP-1.7840.1.44-3.2022.WP w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP-1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

 Jednocześnie, zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 91 43 03 562.

Ponadto informuję, że treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Data publicznego obwieszczenia - 26.05.2022 r.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Marta Rodziewicz

Dyrektor Wydziału

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej