w sprawie zmiany rozporządzenia nakazującego zamykanie przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania  przeszkód  technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu  gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego

Na podstawie ai1. 46 ust. 3 pkt 8d lit. a, b, ust. 4 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób  zakaźnych  zwierząt  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1421)  oraz  art. 59 ust. I ustawy  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), na wniosek Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii,  zarządza się, co następuje:

  • I.W § I rozporządzenia  nr  29/2021  Wojewody  Zachodniopomorskiego   z dnia  17 grudnia  2021 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5713) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nakaz,  o którym  mowa  w ust. 2,  powinien  zostać  wykonany  w terminie  do  dnia  25 kwietnia 2022 r."„

  • 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
  • 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  • 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów, o których mowa w § I ust. I rozporządzenia przywołanego w § I.

 

WOJEWODA   ZACHODNIOPOMORSKI

Zbigniew Bogucki