z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 8a, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zarządza się, co następuje:

§1. Uznaje się obszar powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków.

§2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków;

2) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

§3. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

§4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 oraz § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na obszarach wymienionych w § 1, do momentu jego odwołania.

§5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze o którym mowa w § 1.

§6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 listopada 2021 r.

Poz. 5034

Podpisany przez: Piotr Zielinski; Dyrektor Wydzialu Prawnego ZUW

Data: 25.11.2021 17:30:58