w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

  • 1. Uchyla się rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1820 i poz. 2578).
  • 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
  • 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  • 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki