W związku z trwającym okresem zimowym i występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przypominamy  wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości, iż zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 391, z późn. zm. ) zobowiązani są  do:  „  4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.   

Przypominamy również  o konieczności    odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.  

Dotyczy to również  obiektów wielkopowierzchniowych m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Za nie dopełnienie tego  obowiązku    grozi kara grzywny  zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach

(tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 39,1 z późn. zm.)