Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, którą można realizować w:

  1. ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  2. w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek - piątek 7-15 lub przesłać pocztą.

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Karta oceny osoby

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1,

tel. 91 576 80 90.