Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póżn.zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 12 maja 2020 roku. 


Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadania publicznego w 2020 roku w zakresie prowadzenia działalności ratownictwa wodnego. 


Członkiem komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział      w konkursie. 


Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko kandydata;

- adres zamieszkania; 

- dane kontaktowe (telefon, e-mail). 

- w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony            w art. 3 ust. 3 ustawy - pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji; 
- w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony              w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji. 


Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (KANCELARIA), lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem „Nabór do komisji opiniującej – ratownictwo wodne” 
do 02 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.

Informacji na temat naboru udziela Katarzyna Szkaplewicz-Doba (tel. 91 43 11 801) i Magdalena Zimna (tel. 91 431 18 05). 

  
Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.

 Za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu – o dokładnym terminie posiedzenia wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.