Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2020 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm) – dalej zwaną ustawą.

 1. Rodzaj zadania: ratownictwo wodne.

 

W ramach  wykonywania zadania będą realizowane czynności związane z „Zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi i  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2020”,

w terminie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Formy realizacji zadania:

 • Ratownictwo Wodne :

- utrzymanie gotowości ratowniczej na akwenach wodnych Gminy Police, patrolowanie
    brzegów,

- prowadzenie działań ratowniczych na akwenach wodnych Gminy Police, monitoring 
    środowiska wodnego,

-   utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego poprzez pełnienie dyżurów,     

-   szkolenie ratowników.

 

 • Zakup materiałów i usług związanych z remontem siedziby jednostki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie publiczne na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość    planowanych    środków    publicznych na realizację zadania wynosi 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)  w tym:

- 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego
 w  2020 roku,

- 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z remontem siedziby jednostki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie publiczne na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w 2020 roku.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków na realizację zadań
w przypadku dokonania zmian w budżecie Gminy Police na 2020 rok.

 

 III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe lub podmioty, prowadzące działalność statutową  w zakresie objętym konkursem tj:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688
z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

 1. Gmina Police po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania).
 2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych 
  w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2020 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).

 

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy o powierzeniu zadania do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 3. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
 4. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
  • prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
  • posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,
  • spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2019 poz. 688 z póżn.zm)  oraz rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r. poz. 2057).
  • Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
 5. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
 6. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 7. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera
  w ofercie),
 8. statut organizacji oraz jego zmiany,
 9. deklarację  o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie
  z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym
  i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

 1. W ramach realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 10 % pod warunkiem iż przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
  • odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
  • zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
 5. Czas związania ofertą – 14 dni po upływie terminu składania ofert.

 

 1. Terminy składania ofert:
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, KANCELARIA (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 czerwca 2020 r.
  do godz. 10 00
  .

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Policach lub data stempla pocztowego.

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).
 2. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl.
 3. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Katarzyna Szkaplewicz-Doba
  (tel. 91 43 11 801) oraz Magdalena Zimna (tel. 91 43 11 805).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
 2. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).

2) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

6) podpisaną wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną,

7) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie.

 1. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt 1.

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych
na realizację danego zadania od innych podmiotów,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,

4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,

6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg
i ranga imprezy, jej atrakcyjność,

7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

 1. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”,
  „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Polic dokona oceny ofert
  z uwzględnieniem kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie
  w realizacji zadania objętego konkursem,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych
  na realizację danego zadania od innych podmiotów,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,
 • wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność.
 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
 2. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie
  zarządzenia.
 4. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Każdy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert.
 6. Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wyboru oferty, jednak
  nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej Gminy Police.
 8. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego,
  na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

 

 

2019 r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy Police z siedzibą w Policach przy ul. Marii Konopnickiej  podnosiło świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem nad wodą, patrolowało brzegi akwenów wodnych, prowadziło monitoring środowiska wodnego zwiększając tym samym bezpieczeństwo na torze wodnym i zmniejszając ilość wypadków na plażach i akwenach wodnych Gminy Police. W ramach dotacji zostały zakupione materiały i usługi związane z remontem pomieszczeń siedziby jednostki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie publiczne na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

45 000 zł