w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Polic z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Police poprzez wprowadzenia zwolnienia z czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

     Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 5 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zarządzam, co następuje:

  • 1. W Zarządzeniu Nr 59/2020 Burmistrza Polic z dnia 3 kwietnia 2020 roku § 3. otrzymuje brzmienie:

     „§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Policach oraz właściwym wydziałom Urzędu Miejskiego w Policach.”

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: