ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Burmistrza Polic z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Police poprzez wprowadzenie zwolnienia z czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 5 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zarządzam, co następuje:

1. Wprowadza się szczególną formę pomocy społeczności lokalnej, polegającą na zwolnieniu z urzędu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach komunalnych oraz będących dzierżawcami gruntu, którego właścicielem jest gmina, od opłat:

  1. z tytułu czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntu,
  2. za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 14 marca do 30 czerwca 2020 r.

2. 1. Zwolnienie nie obejmuje innych opłat niż czynsz oraz opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przewidzianych w umowie najmu lub dzierżawy.

Czynsz z tytułu najmu i czynsz za dzierżawę gruntu za okres nie objęty zwolnieniem pozostaje bez zmian.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz właściwym wydziałom Urzędu Miejskiego w Policach.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ POLIC

Wiadysław Diakun
ZOBACZ RÓWNIEŻ