Burmistrz Polic wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami przypomina o możliwości  złożenia  przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji, która będzie podstawą do zwolnienia z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Korektę deklaracji należy złożyć:

  1. w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności wynikający z § 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.
    w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
  2. w przypadku, gdy przedsiębiorca, którego nie obejmuje zakaz prowadzenia działalności wynikający z w/w Rozporządzenia a ze względów bezpieczeństwa lub innych spowodowanych COVID-19 nie prowadzi jej tymczasowo lub na stałe.

W przypadku zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości jednorodzinnej mieszanej, na której jest prowadzona działalność gospodarcza należy dołączyć:

  • oświadczenie, iż jest objęty zakazem prowadzenia działalności ze wskazaniem jej charakteru i nie wytwarza odpadów w tym czasie,
  • oświadczenie o zaprzestaniu działalności lub zawieszeniu,
  • w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności wyciąg
    z odpowiedniego rejestru

W przypadku zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości wielorodzinnej mieszanej, na którym spoczywa obowiązek złożenia deklaracji powinien on dołączyć aktualny wykaz lokali użytkowych (wraz z rodzajem prowadzonej działalności),
w których nie prowadzi się działalności gospodarczej i tych lokali, które funkcjonują bez zmian.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 431 18 87 lub 91 431 18 38.