z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr 111/13/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. oraz Zarządzenia Burmistrza 131/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

więcej: Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Polic