Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 175/2018, z 31.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.170-5.2018.MR o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę Portu Jachtowego Trzebież w Trzebieży – zmiana sposobu zagospodarowania, w tym: budowa parkingów, rozbudowa i przebudowa placów oraz dróg wewnętrznych, remont slipu, budowa wiaty rekreacyjnej i budowa instalacji elektroenergetycznych, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, działki nr: 152/10, 152/11, 152/12 obręb 0112 Trzebież 2 oraz działka nr 994/3 obręb 0113 Trzebież 3.

dokument PDF