Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 176/2018, z 31.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.1.214-3.2018.MR o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową Portu Jachtowego Trzebież w Trzebieży, dotyczy przebudowy z rozbudową nabrzeża północnego, budowy stałego pomostu falochronowego, budowy zakotwienia pomostu falochronowego pływającego, przebudowy z rozbudową nabrzeży istniejących  na terenie działek:  152/11, 152/12 obręb 0112 Trzebież 2, nr 994/3 obręb 0113 Trzebież 3 oraz wewnętrznych wód morskich Zalewu Szczecińskiego nr 1094/6, obręb 0111 Trzebież 1.

dokument PDF