w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450,  z późn. zm.)  oraz  § 16 ust. 12 uchwały Nr XXXVI/336/2017 Rady Miejskiej w Policach  z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 r. oraz Zarządzenia Burmistrza 115/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

 • & 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2018 roku.
 1. Nazwy  podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.
 • & 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do zarządzenia   

Burmistrza  Polic Nr 135/2018

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

Nazwa podmiotów i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

ratownictwo wodne  i wysokości dotacji w 2018 roku.

 lp.

nazwa organizacji

wysokość dotacji

1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach

20.000 zł.

 

Uzasadnienie

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ratownictwa wodnego: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018”  przystąpiło jedno stowarzyszenie,     

 1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR w Policach.

Na realizację ww. zadania publicznego w budżecie Gminy Police na 2018 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR  w Policach obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych należących do gminy poprzez patrolowanie brzegów na akwenach wodnych, monitoringu środowiska wodnego, pełnieniu dyżurów i szkoleniu ratowników, pobudzanie, popieranie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności jak również inicjatywy mieszkańców Powiatu Polickiego mających na celu m.in. nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ratownictwa i ochrony ludności, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach gminy Police, zwiększenie udziału społeczności lokalnej m.in. w ratowaniu tonących oraz upowszechnianiu nauki i umiejętności bezpiecznego pływania (kąpania się), niesienie bezpośredniej pomocy osobom tonącym lub zagrożonym utonięciem, zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie. 

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji kierowano się następującymi kryteriami:

 1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
 2. koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2018 rok,
 4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich,
 5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok,
 6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR w Policach spełnia ww. kryteria.

 

Protokół

postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2018 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi
oraz  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018” w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2018

 1. Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku.
 2. Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 08 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Polic z dnia 22.05.2018 r., dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2018”
 3. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 czerwca 2018 r.
 4. Zarządzeniem Nr 134/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku Burmistrz Polic powołał komisję konkursową w następującym składzie:
  1. Magdalena Zimna – przewodniczący (Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach)
  2. Renata Małodobra – członek (Podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).
 5. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.
 6. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty (karty oceny oferty stanowią załącznik do protokołu).
 7. Po przeanalizowaniu ofert komisja zaopiniowała przyznanie dotacji dla poszczególnych podmiotów:

 

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość proponowanej dotacji

„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi
oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018”

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR  w  Policach

20.000 zł.   

 

Razem

20.000 zł.

 

 

 1. Na tym protokół zakończono i podpisano.
 2. Magdalena Zimna - …………………………………
 3. Renata Małodobra      - ……………………………..…

Załącznik do protokołu

z dnia 13 czerwca 2018 r.

 

KARTA OCENY

FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

(nazwa podmiotu, który złożył ofertę)

 

Ratownictwo wodne

„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018”

 1. OCENA FORMALNA OFERTY

Spełnia/nie spełnia*

 1. OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

 

Imię i nazwisko członka komisji

Ilość punktów

Magdalena Zimna

60

Renata Małodobra

60

Średnia punktów:

60

 

ZAKRES KONIECZNYCH ZMIAN KOSZTORYSU I/LUB HARMONOGRAMU I/LUB ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                    

 Podpisy członków komisji:

1 Magdalena Zimna ………………………

2 Renata Małodobra   ………………………

Police, 13 czerwca 2018 r.