w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • & 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
  na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu ratownictwo wodne,
  w składzie:
 1. Magdalena Zimna - przewodniczący (Inspektor Wydziału SO Urzędu Miejskiego w Policach),
 2. Renata Małodobra – członek (Podinspektor Wydziału SO Urzędu Miejskiego w Policach).
 • & 2. Regulamin prac komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • & 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach.
 • & 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia
Nr 1/2018 Burmistrza Polic
z dnia 12 czerwca  2018 r.

 

Regulamin prac komisji konkursowej

 • & 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert.
 • & 2. 1. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie.
 1. Do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 • & 3. Oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
 • & 4. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza protokół, w którym dokonuje oceny ofert wraz z podaniem ilości przyznanych punktów oraz przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
 1. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic.
 • & 5. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic
  w formie zarządzenia.
 1. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • & 6. W przypadku, gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania /spójnego z kosztorysem/ i harmonogramu planowanych działań.
 • & 7. Obsługę administracyjną komisji prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich.

 

 

Lista

podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2018 roku

(dot. konkursu ofert ogłoszonego
w dniu 08.05.2018 r. oraz zmianą z dnia 22.05.2018 r.)

wraz z wysokością proponowanej przez Wydział SO dotacji na 2018 rok.

 

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość dotacji przyznanej w 2017 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2016 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

20.000 zł.

15.000 zł.

15.000 zł.

2

 

 

 

 

 

 

Razem

20.000 zł

15.000 zł.

15.000 zł.

 

Police, 12 czerwca 2018 r.

 

 Inspektor

Magdalena Zimna 

 

 

Uzasadnienie

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację zadań pożytku publicznego  w zakresie ratownictwa wodnego: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018” przystąpiło jedno stowarzyszenie, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach.

Na realizację w/w zadania publicznego w budżecie Gminy Police na 2018 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych należących do gminy poprzez: patrolowanie brzegów na akwenach wodnych, monitoring środowiska wodnego, pełnienie dyżurów, szkolenia ratowników, pobudzanie, popieranie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności jak również inicjatywy mieszkańców Powiatu Polickiego mających na celu m.in. nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ratownictwa i ochrony ludności, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach gminy Police, zwiększenie udziału społeczności lokalnej m.in. w ratowaniu tonących oraz upowszechnianiu nauki i umiejętności bezpiecznego pływania (kąpania się), niesienie bezpośredniej pomocy osobom tonącym lub zagrożonym utonięciem, zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie. 

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji kierowano się następującymi kryteriami:

 1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną
  i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
 2. koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  w budżecie Gminy na 2018 rok,
 4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich,
 5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach spełnia w/w kryteria.