W otwartym konkursie ofert na realizację zadania w  2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ogłoszonym w dniu 08.05.2018 roku zmienia się wysokość planowanych środków publicznych pkt II oraz termin składania ofert pkt V:

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Wysokość    planowanych    środków    publicznych    przeznaczonych   na   realizację   zadań w zakresie ratownictwa wodnego w  2018 r. wynosi do 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków na realizację zadań
w przypadku dokonania zmian w budżecie Gminy Police na 2018 rok.

  1. Terminy składania ofert:
  2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, KANCELARIA (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r.
    do godz. 10
    00.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Policach lub data stempla pocztowego.

  1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U z 2016 poz. 1300).
  2. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl.
  3. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Magdalena Zimna (tel. 91 43 11 805).