W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. znowelizowanych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zarejestrowane w CEiDG, zamieszczamy najważniejsze informacje. Szczególnie istotne dla przedsiębiorców jest zweryfikowanie swoich danych w rejestrze, np. brak numeru PESEL (do dnia 18.05.2018 r.) spowoduje automatyczne wykreślenie działalności z CEIDG.

Z dniem 30.04.2018 r. wejdzie w życie Konstytucja Biznesu. Jest to pakiet ustaw z dnia 6 marca 2018 r, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności:

  • - Prawo przedsiębiorców;
  • - Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • - Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • - Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie : www.biznes.gov.pl

Wydział Działalności Gospodarczej UM Police

POBIERZ PLIK Z INFORMACJAMI - pdf