Wojewoda zachodniopomorski zarządzeniem zastępczym zmienił nazwę ulicy W.O.P. w Trzebieży na Wkrzańską. Podstawą była tzw. ustawa „dekomunizacyjna” i opinie Instytutu Pamięci Narodowej, kwestionujące dotychczasową nazwę.

Nowa nazwa zacznie obowiązywać 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym czyli już od środy  28 marca.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa „WOP” jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Argumentując swoje stanowisko IPN wskazał, że: Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) były formacją wojskową, wchodzącą w skład Sił Zbrojnych PRL. Podlegały bezpośrednio kolejnym ministerstwom w komunistycznych rządach: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z instrukcją wydaną przez Szefa departamentu WOP, Gwidona Czerwińskiego, do zadań formacji należało m.in. „organizowanie i kierowanie pracą likwidacyjną grup dywersyjnych, bandyckich, szpiegowskich w strefie nadgranicznej”. Jednostki WOP były wykorzystywane do walki m.in. z powojennym podziemiem niepodległościowym.

Początkowo mieszkańcy Trzebieży byli za pozostawieniem obecnej nazwy ulicy. Jednak zmiana była konieczna. Zaproponowano nazwę "Wkrzańska". Wojewoda przychylił się do propozycji mieszkańców.

W piśmie z dnia 7 marca 2018 r., znak: OR.0121.2.25.2018, Burmistrz Polic wystosował wniosek o nadanie przedmiotowej ulicy nazwy „Wkrzańska”. Jednocześnie, Burmistrz zaakcentował, że została ona zaproponowana przez większość mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim w Trzebieży.