W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Police na lata 2012 - 2032” i możliwością pozyskania przez Gminę Police środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Polic informuje że do 30 kwietnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Policach przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych usuwaniem, odbiorem i utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie polega na demontażu azbestowego pokrycia dachowego, transporcie i utylizacji lub na samym transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych.

W przypadku gdy w zakres zadania wchodzi demontaż pokrycia dachowego do Urzędu Gminy Police należy złożyć wniosek z pozytywnie przyjętym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wystawionym przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym rozpatrywane będą w roku następnym.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Policach lub na stronie internetowej    www.police.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 2D oraz 3A w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 38 i 91 431 18 87.