Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się 5 września 2017r.

Burmistrz Polic Władysław Diakun odczytał sprawozdanie z działalności za okres od 20 czerwca br. W trakcie obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

  • zmian budżetu i w budżecie Gminy Police  na rok 2017,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-24,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy,
  • realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu,
  • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
  • zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Relacja z obrad w TV Police – w środę, o godz. 17:15.

Teksty sprawozdań Burmistrza Polic,  projektów uchwał, uchwał i innych dokumentów, związanych z pracą Rady Miejskiej, dostępne są na www.bip.police.pl