Od wtorku, 1 sierpnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach rozpocznie przyjmowanie wniosków o: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć również w formie elektronicznej.

Wnioski będzie można składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach przy  ul. Siedleckiej 2a:
Dział Świadczeń Rodzinnych – I piętro
Fundusz Alimentacyjny – parter p. 10
w okresie od  1 do 4 sierpnia: od  poniedziałku do  piątku  - w godz. 7.30 - 15.30
w okresie od 7 sierpnia :
poniedziałek i środa  - w godz. 7.30 - 17.00
wtorek, czwartek, piątek  - w godz.  7.30 - 15.30

w okresie wrzesień – październik : 
od poniedziałku do środy – w godz. 7.30 - 17.00
czwartek i piątek – w godz. 7.30 – 15.30

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć również w formie elektronicznej poprzez:
systemy bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego) 
Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
Portal ZUS – pue.zus.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która umożliwia wysłanie go z dowolnego miejsca. Elektroniczne składanie wniosków daje Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić Państwa czas.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku osobiście lub elektronicznie, papierowy formularz wniosku można przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

Składane wnioski winny być wypełnione i kompletne – z załącznikami, bardzo ważne jest podanie numeru rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia oraz aktualnego numeru telefonu.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku świadczeń rodzinnych do 30 listopada br. 

Na pytania dotyczące nowego okresu świadczeniowego odpowiadamy Państwu 
pod numerem telefonu 91 42 43 851; 91 42 43 879
oraz poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 zł lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

5. Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

www.opspolice.pl