Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Police za rok 2016. Decyzję taką Rada Miejska w Policach podjęła podczas sesji 20 czerwca. Przed podjęciem uchwały w tej sprawie Rada zatwierdziła też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2016 rok. Burmistrz Diakun podziękował radnym za te decyzje. Podkreślił przy tym, że to absolutorium jest dla wszystkich pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Podziękował im za rzetelną pracę, której efektem jest wykonanie budżetu Gminy. 

Plan dochodów budżetowych w ubiegłym roku został wykonany w wysokości 178.535.086,83 zł, co stanowi 101,38 procent planu. Wydatki zostały zrealizowane na łączną kwotę 170.148.730,11 zł, co stanowi 89,91 procent  planu. Wskaźnik spłaty zobowiązań na koniec 2016 roku wynosił 1,37 procent przy dopuszczalnym wskaźniku 12,02 procent. O szczegółach wykonania budżetu mówił Skarbnik Gminy Janusz Zagórski. O zrealizowanych i realizowanych w ciągu roku zadaniach mówili  zastępcy Burmistrza Polic Jakub Pisański i Maciej Greinert.

Ponadto, podczas ostatniej przed wakacjami sesji, Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.

* zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024.

* przystąpienia  Gminy Police do Partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

* zapewnienia przez Gminę Police warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.

* określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegąjący się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Police.

* wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Police wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo tworzonej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.

* wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedziba w Policach.

* zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026”.

* dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Podczas obrad burmistrz Polic Władysław Diakun został odznaczony „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”. To najwyższe odznaczenie Związku wręczali Burmistrzowi pani Janina Kopta, Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP oraz Zastępca Prezesa i członek Zarządu Głównego, pan płk. w st. sp. Leon Bodnar, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Relacja z obrad Rady Miejskiej realizowana jest przez TV Police. Projekty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl