Straż Miejska w Policach w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach prowadzi kontrole mające na celu ustalenie, ile faktycznie osób mieszka w poszczególnych lokalach na terenie gminy. Chodzi o sprawdzenie, czy w deklaracjach i oświadczeniach, dotyczących opłaty za odpady komunalne, zgłaszana jest prawidłowa liczba osób.

Kontrole przeprowadzane są wyłącznie w mieszkaniach,  wskazanych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Obejmuje to sytuacje, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego na złożeniu nieprawdziwej deklaracji (oświadczenia) o liczbie osób zamieszkujących dany lokal lub w sytuacjach,  gdy właściciele nieruchomości z różnych względów nie zaktualizowali takiej deklaracji (oświadczenia). Jest to wykroczenie zawarte w art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami porównują liczbę zgłoszonych osób z ilością zużytej wody w poszczególnych lokalach. Jeżeli ilość zużywanej wody na jednego mieszkańca jest dużo większa niż przeciętna na terenie gminy,  istnieje podejrzenie, że liczba zgłoszonych osób nie jest zgodna ze stanem faktycznym. W takich właśnie przypadkach strażnicy miejscy dokonują kontroli celem wyjaśnienia rozbieżności.

W związku z powyższym Burmistrz Polic apeluje do mieszkańców o uaktualnienie danych w deklaracjach bądź oświadczeniach, jeżeli od chwili ich złożenia zmieniła się liczba osób, zamieszkujących pod danym adresem. Właściciele i najemcy lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają liczbę osób u zarządcy budynku. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklaracje w Wydziale Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3. Dopełnienie tego obowiązku pozwoli uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie oraz kontroli w mieszkaniu. Wszelkich informacji udzielą pracownicy Wydziału GO pod nr tel. 91/431-18-38,  91/431-18-87.