We wtorek 23 maja 2017 roku odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun  przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności za okres od poprzedniej sesji. Rada między innymi przyjęła nowe stawki opłat za wodę i ścieki, jakie będą obowiązywać od 1 lipca br. Uwzględniając dopłatę z budżetu Gminy, która ma złagodzić skutki podwyżki, będą one wynosić brutto: 3,33 zł/m3 wody i 8,13 zł/m3 ścieków. Cena wzrośnie łącznie o 1,02 zł brutto za m3 wody i ścieków, to jest o 0,31 zł/m3 wody i o 0,71 zł/m3 ścieków.  Gościem obrad była Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu Polickiego. Podziękowała za przyznanie przez Gminę Police pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu w wysokości 1,5 mln zł  na remont wiaduktu w ulicy Asfaltowej. Podczas sesji dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Marta Tokarski przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2016 rok oraz z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018”.

Rada Miejska podjęła uchwały:

  • w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-24
  • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  • w sprawie realizacji w 2017 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police
  • w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2017 roku.
  • w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia z gimnazjum
  • w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Police”.
  • zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego.
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021
  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.

Pełne teksty projektów uchwał i uchwał oraz sprawozdania Burmistrza Polic – na www.bip.police.pl