We wtorek 25 kwietnia 2017r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Policach. Burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji, to jest od 24 marca. Rada debatowała nad projektami siedmiu uchwał. Wszystkie zostały przyjęte. W trakcie obrad radnych odwiedzili wolontariusze z Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunami. Przeprowadzili tradycyjną, wiosenną kwestę na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach:

  • zmian budżetu i w budżecie  Gminy Police na rok 2017,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024,
  • przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017-2026",
  • uchwalenia "Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Police na lata 2014-2032 – Aktualizacja I",
  • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Police,
  • przyjęcia przez Gminę Police do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Przęsocin.

 

Teksty uchwał, projektów uchwał i sprawozdań Burmistrza Polic dostępne są na www.bip.police.pl