flaga gminy Police z herbem

Urząd Miejski w Policach informuje, iż przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 z póź. zm.), nakładają na burmistrza obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 3b i art. 6 ust. 5a ww. ustawy burmistrz kontroluje usuwanie zebranych na terenie posesji nieczystości ciekłych, w ramach kontroli także sprawdza się między innymi posiadanie umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonane usługi.  

W związku z powyższym informuję, iż na terenie gminy Police będą przeprowadzane kontrole ww. nieruchomości. Mając na uwadze powyższe prosimy o przygotowanie dokumentacji potwierdzającej wywóz nieczystości ciekłych: umów jak również dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług w ww. zakresie.