Flaga gminy Police z herbem

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024”

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 i ust. 5, art., 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 t.j.), w związku z uchwałą nr LXX/641/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 roku, pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024”.

Termin realizacji zadania: od dnia 20 maja 2024 r., jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub wyczerpały się.

Program skierowany jest do par, w których przynajmniej jedna osoba zamieszkuje na terenie gminy Police przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz składa zeznanie podatkowe i rozlicza się we właściwym dla gminy Police urzędzie skarbowym.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 roku do godz. 9:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach (

https://bip.police.pl/artykul/317/18694/konkurs-2-wsparcie-leczenia-nieplodnosci-metoda-zaplodnienia-pozaustrojowego-in-vitro-dla-mieszkancow-gminy-police-w-roku-2024