Flaga gminy Police z herbem

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) – dalej zwaną ustawą.

I. Rodzaj zadania: ratownictwo wodne.

W ramach  wykonywania zadania będą realizowane czynności związane z „Zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi i  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2024”, w terminie od dnia 21 czerwca 2024 r. do dnia 01 września 2024 r.

Formy realizacji zadania:

- utrzymanie gotowości ratowniczej na akwenach wodnych Gminy Police, patrolowanie brzegów,

- prowadzenie działań ratowniczych na akwenach wodnych Gminy Police, monitoring środowiska wodnego,

- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego poprzez pełnienie dyżurów,     

- szkolenie ratowników.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Wysokość    planowanych    środków    publicznych na realizację zadania wynosi 38.500 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych)  w tym:

Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków na realizację zadań w przypadku dokonania zmian w budżecie Gminy Police na 2024 rok.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe lub podmioty, prowadzące działalność statutową  w zakresie objętym konkursem tj:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2023, poz. 571),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

 1. Gmina Police po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania).
 2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych 
  w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2024 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy o powierzeniu zadania do dnia 01 września 2024 roku.
 2. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
 3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
  • prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
  • posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,
  • spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z  2023 poz. 571)  oraz w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
   z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).
 4. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
  • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera
   w ofercie),
  • statut organizacji oraz jego zmiany,
  • deklarację  o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

 1. W ramach realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 10 % pod warunkiem iż przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
  • odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
  • zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
  • Czas związania ofertą – 14 dni po upływie terminu składania ofert.

V. Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, KANCELARIA (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2024 r. 
  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Policach lub data stempla pocztowego.
 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).
 2. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl.
 3. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Katarzyna Szkaplewicz-Doba
  (tel. 91 43 11 801) oraz Katarzyna Kamińska (tel. 91 43 11 805).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

 1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 poz. 2057).

2) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

6) podpisaną wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną,

7) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie.

 1. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w części VI ust. 1.

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych
na realizację danego zadania od innych podmiotów,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,

4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,

6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg
i ranga imprezy, jej atrakcyjność,

7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

 1. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”,
  „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Polic dokona oceny ofert
  z uwzględnieniem kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie
  w realizacji zadania objętego konkursem,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych
  na realizację danego zadania od innych podmiotów,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,
 • wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność.
 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
 2. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie
  zarządzenia.
 4. Każdy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia
  wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wyboru oferty, jednak
         nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej Gminy Police.
 8. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego,
     na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2023 r.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy Police z siedzibą w Policach przy ul. Marii Konopnickiej  podnosiło świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem nad wodą, patrolowało brzegi akwenów wodnych, prowadziło monitoring środowiska wodnego zwiększając tym samym bezpieczeństwo na torze wodnym i zmniejszając ilość wypadków na plażach i akwenach wodnych Gminy Police. 35 000 zł