OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 - współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w następujących formach:

  • dla osoby dorosłej, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, realizowanego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody;
  • dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego, tj. w miejscu zamieszkania dziecka, w wymiarze 136 godzin.

Osoba zakwalifikowana do programu nie ponosi odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. 

O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo i warunki korzystania z usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu (np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym z usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków z Funduszu w ramach innych programów dotyczących usług opieki wytchnieniowej), uczestnik Programu jest obowiązany niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu, uczestnik Programu planujący kontynuować udział w Programie składa do gminy/powiatu w nowym miejscu zamieszkania/pobytu, Kartę zgłoszenia do Programu oraz oświadczenie o dotychczasowej formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego/w ramach pobytu całodobowego) i o dotychczasowym wymiarze przyznanej usługi opieki wytchnieniowej (liczba godzin/liczba dni).

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Kompletne wnioski z załącznikami należy składać do dnia 30.11.2024 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są poniżej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach – Dział Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych pod numerem telefonu: 91 576 80 90.

Informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej pod linkiem: