Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Burmistrz Polic działając na podstawie art. 25 ust.4 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

I. Rodzaj i przedmiot zadania:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym konkursem jest podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

II. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

1) Przedmiotem konkursu jest organizacja usługi społecznej dla mieszkańców Gminy Police pn. „Szkoła dla Rodziców”.

2) Celem usługi jest poprawa relacji rodzinnych w pełnieniu określonych ról społecznych poprzez wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i rodziców, a także pomoc w sytuacjach trudnych.

3) Zakres usługi:

a) Minimalny wymagany zakres merytoryczny zajęć:

• zasoby rodziców: analiza roli rodzicielskiej, własnych cech osobowościowych

•zasoby dzieci: analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie

• sposoby wsparcia dziecka i modyfikacji jego zachowań w sytuacji problemów wychowawczych

• udany dialog w rodzinie - komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów

• wychowanie czy przemoc - jak nie popełniać błędów wychowawczych?

• dobre metody wychowawcze; kary i nagrody – jak je rozumieć i jak stosować?

•„rygor” czy „luz”- granice i konsekwencje w wychowaniu.

• w „sidłach” emocji – jak je zrozumieć, jak pomóc dziecku i sobie w radzeniu sobie z nimi - kształtowanie inteligencji emocjonalnej

• poczucie własnej wartości u siebie jako współmałżonka i rodzica oraz u dziecka

• samodzielność i autonomia wszystkich osób w rodzinie

• kierunki procesu wychowawczego w rodzinie i wyznaczanie celów wychowawczych wobec własnych dzieci

• relacje rodzeństwa

• seksualność dziecka

• sytuacje trudne i traumatyczne w rodzinie

b) Doradztwo i terapia rodzinna - konsultacje indywidualne

 

III. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r., poz. 571 t.j.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r., poz. 2048 t.j.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.

3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 roku.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 15 marca 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku.

2. Warunki realizacji zadania:

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

− prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

− dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

− posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

− spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z

wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

− spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały w czasie realizacji zadania.

− do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 2240 t.j.); zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. W przypadku niemożności zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w ust. 6, zobowiązany jest do zapewnienia tym osobom odpowiednio dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 2240 t.j.) lub alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1440 t.j.).

Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno–Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 24) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

c) certyfikat trenera Szkoły dla Rodziców,

d) życiorys zawodowy osób realizujących zadanie.

e) dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia mediacji i psychoterapii, w tym terapii traumy oraz doradztwa rodzinnego,

f) dokument potwierdzający wyksztalcenie wyższe psychologiczne i pedagogiczne.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

 

V. Terminy składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2024 roku do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Joanna Siedlarz (tel. 91 42 43 848).

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a) złożoną formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

b) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

c) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

d) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

f) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

g) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt IV.

2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

3) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

4) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

5) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

7) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

c) na stronie internetowej Gminy Police.

 

VII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

 

IX. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Policę zadaniach tego samego rodzaju oraz koszcie ich realizacji w latach poprzednich – gmina nie realizowała zadania w poprzednich latach.

Nazwa podmiotu: Kwota dotacji:

Rok 2023 - Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” 40.000 zł

w Szczecinie

Rok 2022 - Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” 30.000 zł

w Szczecinie