Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach  jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, poprzez rozwój zielono–niebieskiej infrastruktury. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania  wody  opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do  kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji - nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegóły dostępne na stronie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

https://wfos.szczecin.pl/programy/moja-woda .