Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Na podstawie § 5 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r. poz. 571 t.j.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o zakończeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku. 

W dniu 20 października 2023 roku zostały ogłoszone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku.

Termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 6 listopada 2023 roku. 

W dniu 30 października 2023 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku. Jednocześnie zawnioskowała, aby dodatkowe środki wygospodarowane w trakcie roku budżetowego przeznaczyć na działalność organizacji pozarządowych.

Ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynął żaden wniosek do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku.