Podczas XXVIII sesji, która odbyła się 24 marca 2017 roku, Rada Miejska w Policach jednomyślnie zagłosowała za przyjęciem uchwały w sprawie nowej sieci szkół gminnych. Uchwałę intencyjną w tej sprawie, którą następnie pozytywnie zaopiniowało Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe, Rada podjęła 28 lutego br. Teraz była ponownie głosowana. W ten sposób Gmina wywiązała się z obowiązku, podyktowanego ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Nowa sieć szkół, w której nie będzie już gimnazjów, zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach:

 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.
 • zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.
 • zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.
 • uchylającą uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 • uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017r.”
 • regulaminu konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police”.
 • zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 1 Mścięcino w Policach.
 • wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok.
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 • przyjęcia sprawozdania z działalności  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.

 

Uchwały i projekty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl, w zakładce: Rada Miejska.