Foto ilustracyjne - budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204)
 • Uchwała Nr L/380/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Żłobka w Policach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
 • Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Żłobka w Policach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do żłobka będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego po adresem:

https://rekrutacja-zlobek.ug.police.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

 Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji:

https://rekrutacja-zlobek.ug.police.pl

dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych/ w celu dopełnienia następujących czynności:

 - 3 kwietnia od godziny 8.00 – 7 kwietnia do godziny 15.00 złożenie deklaracji kontynuowania wychowania żłobkowego, dla dzieci już uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.

- 11 kwietnia od godziny 8:00 – 28 kwietnia do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka w Policach wraz z wymaganymi załącznikami.


Uwaga!
Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do żłobka nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania żłobkowego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do żłobka.
W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami. 

W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania żłobkowego/ potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka.

Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni/, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny/ nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji/ oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy wówczas złożyć bezpośrednio w żłobku.

UWAGA!
Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez żłobek
w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

UWAGA!
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku wpisania fałszywych danych placówka zastrzega sobie możliwość skreślenia dziecka z listy przyjętych do żłobka.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:  od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Police, których rodzice ze względu na pracę zawodową, naukę w systemie dziennym, niepełnosprawność, lub sprawowaną opiekę nad rodzeństwem niepełnosprawnym nie są w stanie zagwarantować im opieki.
  2. Jeżeli dziecko mieszka poza Gminą Police wniosek będzie rozpatrywany tylko wówczas, gdy chętnych jest mniej niż miejsc w żłobku.
  3. Do żłobka mogą być przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku.
  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci) oraz dzieci niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia.
  6. Jeżeli do żłobka zgłosi się więcej dzieci niż jest miejsc o kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów wg poszczególnych kryteriów.

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka

Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów oraz wymienione zostały niezbędne dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

Lp. Kryterium  Liczba
Punktów
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1.Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci  i więcej)150Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2.Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.150Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (ksero dokumentu, oryginał do wglądu)
3.Dziecko rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się  dziennie20Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców, dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni
o rozpoczętych studiach dziennych
4.Dzieci rodzica (prawnego opiekuna) z orzeczeniem o niepełnosprawności lub sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym rodzeństwem20Dokument potwierdzający niepełnosprawność  rodzica lub prawnego opiekuna dziecka bądź rodzeństwa dziecka (oryginał do wglądu)
5.Dziecko urodzone między 1.03.2021 r. a 31.08.2022 r.30Akt urodzenia do wglądu
6.Zgłoszenie do żłobka dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo, na które została złożona deklaracja o kontynuacji (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka)30Deklaracja o kontynuacji -  dokumentacja w posiadaniu żłobka
7.Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - 1 pkt;b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.Wzór:
100% kwoty, o której mowa
w art. 5 pkt.1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych*
Liczba punktów  =                       --------------------
                                 dochód na osobę
                               w rodzinie dziecka
1Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie dziecka

Uwaga!
Przy obliczaniu dochodu bierze się pod uwagę dochód z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

* wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2023.390) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł

Podsumowanie rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka:

 • potwierdza spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka,
 • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego;
 • w przypadku nieprzedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentów
  w wersji papierowej potwierdzających spełniania kryteriów, komisja rekrutacyjna nie będzie rozpatrywała i  uwzględniała  danego kryterium.

W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie wygenerowanej listy oczekujących. Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.