Burmistrz Polic w dniu 30 listopada i 01 grudnia 2022 roku ogłosił następujące konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - ŚDS 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - schronisko dla bezdomnych 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dożywianie 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego 

Konkurs ofert na realizację zadania publiczneg w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - mieszkania chronione 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

Powyższe konkursy ofert zostały ogłoszone na podstawie działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Program współpracy na 2023 rok dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe http://bip.police.pl/artykuly/99/organizacje-pozarzadowe