Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 poz.1915 z późn. zm.) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Wnioski  o  przyznanie   stypendium   szkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 na   okres  od  września 2022 r. do czerwca  2023 r. można  otrzymać w:

1) szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police,

2) Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3,

3) na stronach internetowych www.bip.police.pl.

Wnioski można będzie składać w Wydziale Oświaty i Kultury  Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6 w terminie od 1 do 15 września 2022 r. (a dla słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2022 r.).

O przyznanie stypendium szkolnego można się ubiegać dla:

1) uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,

2) wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych,

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
4) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 600 zł netto (do wniosku przyjmuje się dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Wysokość stypendium szkolnego, zgodnie z § 4 uchwały Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 02 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police wynosi miesięcznie 105 zł. Do rozliczenia stypendium niezbędne są faktury (rachunki) imienne wystawione na rodzica lub ucznia.

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police przyznaje Burmistrz Polic.