Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo  przedkładam sprawozdanie z działalności burmistrza Polic za okres od 26 kwietnia do 31 maja 2022r.

Uprzejmie informuję, że nasze miasto partnerskie Nowy Rozdół na Ukrainie wyraziło swoją ogromną wdzięczność dla mieszkańców gminy Police za wsparcie w tym trudnym dla nich czasie oraz za organizację czterech transportów w pomocą humanitarną, które otrzymali. 

Serdecznie dziękują firmom i instytucjom, które wsparły darami organizowane transporty tj.: Gminie Dobra, Powiatowi Polickiemu, Gminie Police; spółkom gminnym: Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A., Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A., Szczecińsko-Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o., Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc.

 

W dniu 23 maja odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”. Została złożona jedna oferta, której cena brutto wynosi 24.400.049,75 zł. Gmina Police przeznaczyła na realizację zamówienia środki finansowe w wysokości 17.000.000 zł     (w tym 15.300.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Ze względu, że cena oferty przewyższa posiadane środki finansowe postępowanie zostało unieważnione. W ciągu najbliższych dni wszczęte zostanie nowe postępowanie o zamówienie publiczne, ale ze znacznie zmniejszonym zakresem robót.

 

11 maja odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w Urzędzie Miejskim w Policach z moim udziałem oraz prezydenta Szczecina Pana Piotra Krzystka, na której poinformowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego planowanej, wspólnej inwestycji budowy nowoczesnej instalacji do kompostowania bioodpadów na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Podpisanie listu intencyjnego pozwoliło na wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu uzyskania stosownej zgody na utworzenie nowej Spółki, która odpowiedzialna będzie za zarządzanie nowym podmiotem.

Dzięki współpracy gmina Police korzysta i w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z usług Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie na preferencyjnych warunkach.

Budowa nowoczesnej instalacji na terenie ZOiSOK- u w Leśnie Górnym pozwoli na kompostowanie do 40 tysięcy ton rocznie bioodpadów, z których powstanie nawóz organiczny.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – każda tona odpadów zielonych, która nie podlega recyklingowi, obarczona jest karą w wysokości 285,60 zł.

Koszt planowanej inwestycji szacuje się na ponad 60 milionów złotych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub niskooprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie przetargu nastąpi nie wcześniej niż w roku 2023.

Udział w konferencji prasowej wzięli także: Adam Pacholik prezes spółki Trans-Net SA, Tomasz Lachowicz prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz Ronald Laska prezes firmy Remondis.

 

24 maja  w Starostwie Powiatowym w Policach  odbyło się XXV Forum Samorządowego Powiatu Polickiego, podczas którego zastał poruszony temat zgłoszony przez przedstawicieli Powiatu Polickiego i gminy Police, dotyczący dzików pojawiających się na terenach zurbanizowanych i ich odłowu.  Odławianie zwierząt dziko żyjących jest zadaniem zleconym powiatom i finansowanym wyłącznie ze środków budżetu państwa. Zobowiązuje to Starostwo Powiatowe jako przedstawiciela Skarbu Państwa do tego, aby zadbać o wykorzystanie swoich możliwości do podjęcia odpowiednich kroków, ponieważ dziki  podchodzą pod prywatne posesje i obiekty użyteczności publicznej, co zagraża  bezpieczeństwu mieszkańców powiatu i gminy Police.

 

W dniu 17 maja wspólnie z Panem Januszem Zagórskim Skarbnikiem Gminy, podpisaliśmy umowę z Panem Zbigniewem Boguckim Wojewodą Zachodniopomorskim, której przedmiotem jest przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań  gminy tj. programu "Opieka 75+" w roku 2022 w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

 

W związku z realizacją projektu złożonego przez OSP Trzebież w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej” zakupiono 10 kompletów wysokiej klasy wyposażenia osobistego, które zapewnią bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie działań ratowniczych.

Powyższy zakup opiewał na kwotę blisko 88 000 złotych.   W najbliższym czasie sfinalizowana zostanie dostawa dwóch dodatkowych kompletów, co zakończy realizację powyższego projektu .

 

W dniu 20 maja wspólnie z Panem Andrzejem Rogowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach uczestniczyliśmy w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka. Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Panu Zbigniewowi Boguckiemu przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Kazimierza Lesisza. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Policach mł. bryg. Piotr Maciejczyk dokonał podsumowania ubiegłego roku służby  oraz podziękował podległym funkcjonariuszom oraz strażakom z OSP za zaangażowanie w prowadzonych działaniach. Wręczonych zostało wiele odznaczeń między innymi dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Police. Sztandar OSP w Tanowie został udekorowany Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

Dodatkowym wydarzeniem było poświęcenie przez kapelana Strażaków Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. kanonika Waldemara Szczurowskiego ambulansu zakupionego przez OSP Trzebież ze środków uzyskanych za zwycięstwo w ogólnopolskiej akcji „Szczepimy się z OSP”, który 19 maja trafił do OSP w Trzebieży.

 

12 maja wraz z moim zastępcą Jakubem Pisańskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim pożegnaliśmy ustępującą ze stanowiska Burmistrza Pasewalku, partnerskiego miasta Polic - Panią Sandrę Nachtweih.

Po ośmiu latach owocnej polsko-niemieckiej współpracy i pracy dla swojego miasta, Pani Nachtweih przekazała swoje stanowisko nowemu burmistrzowi, którym został Danny Rodewald.

Samorząd powiatu polickiego reprezentowali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Złożyłem podziękowania za wspaniałą współpracę z gminą Police i za przyjacielską atmosferę panującą pomiędzy obydwoma miastami.

 

W dniu 14 maja w Przelewicach odbyła się Gala Sołtysów, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas uroczystej Gali Pani Zofia Hlek – Sołtys Przęsocina, Radna Rady Miejskiej w Policach – odznaczona została Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Serdecznie gratuluję Pani Sołtys, dziękuję za jej pracę na rzecz mieszkańców sołectwa Przęsocin i całej gminy, która została dostrzeżona na forum wojewódzkim.

W uroczystościach uczestniczył Pan Andrzej Rogowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach.

 

Od poniedziałku 30 maja pod numerem telefonu 91 431 18 30 została uruchomiona infolinia Urzędu Miejskiego w Policach. Usługa umożliwia, po wybraniu odpowiedniej opcji, połączenie się bezpośrednio z osobą zajmującą się wybranymi sprawami. Infolinia funkcjonuje w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek od godz. 8 do 16, od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15). Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora.

Liczymy, że uruchomienie infolinii ułatwi kontakt z urzędem, załatwianie spraw oraz uzyskanie potrzebnych informacji.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład przyjął do realizacji wniosek Gminy Police pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach". Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą ok. 5 mln zł.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs pn. "Razem Możemy Więcej". Oferta Gminy Police  jest rekomendowana do dofinansowania kwotą 556 400,00 zł.  na realizację projektu "Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police". Projekt dotyczy wsparcia uchodźców z Ukrainy poprzez stworzenie indywidualnych ścieżek integracji społecznej, pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, nauki języka polskiego, tłumaczeń i asystentury dla dzieci przy zajęciach szkolnych.

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych prowadzi aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police. Wnioski, uwagi i zgłoszenia będą przyjmowane do 7 czerwca 2022 r. Dzięki aktualizacji możliwe będzie m.in. pozyskanie dotacji w kwocie ponad 5 mln zł przez Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na zakup 4 autobusów hybrydowych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Zgodnie z wcześniejszą informacją została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku socjalnego na kwotę 8.098.400 zł. Przy ulicy Niedziałkowskiego powstanie 35 mieszkań stanowiących zasób Gminy Police.

 

Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Police, których przodkowie byli pracownikami PPGR. Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych zakwalifikował do programu 98 uczniów. W tym samym postępowaniu zostanie wyłoniony dostawca sprzętu do cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Policach.

 

W naszej gminie nadal przyjmujemy obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na ich terytorium. W Trzebieży w Ośrodku Sportu i Rekreacji przebywa obecnie 104 osoby, w Niekłończycy 43 osoby oraz w świetlicy wiejskiej  w Pilchowie  8  osób.

Z przykrością informuję, że na skutek zaawansowanej choroby zmarła kobieta przebywająca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży, która osierociła dwoje dzieci w wieku 10 i 16 lat.  Chłopcami zajął się pełnoletni brat.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w piątek 27 maja br. w obrządku greko-katolickim. Zmarła została pochowana na cmentarzu komunalnym w Policach.

Serdecznie dziękuję Pani Marcie Tokarski – Dyrektorowi OPS w Policach,  pracownikom OSiR w Trzebieży, Pani Marzenie Tulie – Kierownikowi Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży oraz Dyrektorowi OSiR – Panu Waldemarowi Echaustowi za otoczenie opieką i pomocą rodziny zmarłej. W sprawę zaangażował się  również PCPR w Policach.

 

W dniach 3 i 4 czerwca na polanie za Szkołą Podstawową Nr 8 w Policach odbędą się „Dzień Polic” i „Dzień Chemika”. Swój udział zapowiedziała delegacja z naszego miasta partnerskiego Nowy Rozdół.

Serdecznie zapraszam państwa radnych oraz wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tej imprezie.